مرتب سازی بر اساس:
38 کالا

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 250,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 125 بسته
معادل 2,000 الی 250,000 کیلوگرم
158,257 ریال 172,500 ریال 3 روز بعد از ثبت سفارش انبار کارخانه نقدی
فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 250,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 125 بسته
معادل 2,000 الی 250,000 کیلوگرم
164,220 ریال 179,000 ریال 3 روز بعد از ثبت سفارش انبار کارخانه چک یک ماهه

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 20,160 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 3 بسته
معادل 6,720 الی 20,160 کیلوگرم
230,459 ریال 251,200 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 43,200 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 5 بسته
معادل 8,640 الی 43,200 کیلوگرم
230,459 ریال 251,200 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 11,520 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 2 بسته
معادل 5,760 الی 11,520 کیلوگرم
230,917 ریال 251,700 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 9,216 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 4 بسته
معادل 2,304 الی 9,216 کیلوگرم
242,844 ریال 264,700 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 47,520 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 11 بسته
معادل 4,320 الی 47,520 کیلوگرم
230,459 ریال 251,200 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 10,368 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 9 بسته
معادل 1,152 الی 10,368 کیلوگرم
242,844 ریال 264,700 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 8,640 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 3 بسته
معادل 2,880 الی 8,640 کیلوگرم
230,917 ریال 251,700 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 23,520 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 7 بسته
معادل 3,360 الی 23,520 کیلوگرم
230,459 ریال 251,200 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی

آنالیز : st37
عرض : 1500 میلی متر
ضخامت : 8 میلی متر
طول : 6متر
سبد عرضه شده : 21,500 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 25 شیت
معادل 860 الی 21,500 کیلوگرم
214,679 ریال 234,000 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبار شهرتهران نقدی