مرتب سازی بر اساس:
38 کالا

رنگ : مشکی
سبد عرضه شده : 22,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 44 بسته
معادل 500 الی 22,000 کیلوگرم
219,266 ریال 239,000 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبار شهرتهران نقدی

رنگ : مشکی
فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 110,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
2 الی 20 بسته
معادل 11,000 الی 110,000 کیلوگرم
155,780 ریال 169,800 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اصفهان نقدی

رنگ : مشکی
فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 110,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
2 الی 20 بسته
معادل 11,000 الی 110,000 کیلوگرم
155,780 ریال 169,800 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اصفهان نقدی

رنگ : مشکی
فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 110,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
2 الی 20 بسته
معادل 11,000 الی 110,000 کیلوگرم
154,862 ریال 168,800 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اصفهان نقدی

رنگ : مشکی
فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 110,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
2 الی 20 بسته
معادل 11,000 الی 110,000 کیلوگرم
154,862 ریال 168,800 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اصفهان نقدی

رنگ : مشکی
فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 88,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
2 الی 16 بسته
معادل 11,000 الی 88,000 کیلوگرم
154,862 ریال 168,800 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اصفهان نقدی

رنگ : مشکی
فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 110,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
2 الی 20 بسته
معادل 11,000 الی 110,000 کیلوگرم
154,862 ریال 168,800 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اصفهان نقدی

رنگ : سیاه
سبد عرضه شده : 200 شاخه
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر شاخه قیمت نهایی هر شاخه تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 5 بسته
معادل 40 الی 200 شاخه
23,394,495 ریال 25,500,000 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبار شهرتهران نقدی

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 110,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 50 بسته
معادل 2,200 الی 110,000 کیلوگرم
171,560 ریال 187,000 ریال 3 روز بعد از ثبت سفارش انبار کارخانه چک یک ماهه

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 110,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 50 بسته
معادل 2,200 الی 110,000 کیلوگرم
169,725 ریال 185,000 ریال 3 روز بعد از ثبت سفارش انبار کارخانه چک یک ماهه