مرتب سازی بر اساس:
23 کالا

رنگ : سیاه
سبد عرضه شده : 50,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 10 بسته
معادل 5,000 الی 50,000 کیلوگرم
206,422 ریال 225,000 ریال 3 روز بعد از ثبت سفارش انبار شهرتهران نقدی

رنگ : مشکی
فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 110,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 20 بسته
معادل 5,500 الی 110,000 کیلوگرم
163,120 ریال 177,801 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش تکادو بین الملل نقدی

رنگ : سیاه
سبد عرضه شده : 200 شاخه
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر شاخه قیمت نهایی هر شاخه تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 5 بسته
معادل 40 الی 200 شاخه
20,642,202 ریال 22,500,000 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبار شهرتهران نقدی

فروشنده : امین تجارت میعاد
سبد عرضه شده : 22,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 10 بسته
معادل 2,200 الی 22,000 کیلوگرم
143,119 ریال 156,000 ریال 1 روز بعد از ثبت سفارش انبار کارخانه نقدی

فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 96,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 20 بسته
معادل 4,800 الی 96,000 کیلوگرم
145,689 ریال 158,801 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش تکادو بین الملل نقدی

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 22,464 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 12 بسته
معادل 1,872 الی 22,464 کیلوگرم
224,771 ریال 245,000 ریال 1 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 22,460 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 10 بسته
معادل 2,246 الی 22,460 کیلوگرم
224,771 ریال 245,000 ریال 1 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 22,464 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 6 بسته
معادل 3,744 الی 22,464 کیلوگرم
213,761 ریال 232,999 ریال 1 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 23,400 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 5 بسته
معادل 4,680 الی 23,400 کیلوگرم
211,927 ریال 231,000 ریال 1 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی

فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 42,120 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 5 بسته
معادل 8,424 الی 42,120 کیلوگرم
210,826 ریال 229,800 ریال 1 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی