میلگرد آجدار A3 - سایز 20 - 12متری ذوب آهن اصفهان

گرد20 ذوبی12متری