میلگرد آجدار A3 - سایز 16 - 12متری ذوب آهن اصفهان

میلگردسایز 160، 12 متری ذوب