میلگرد A3 آجدار T400 ، سایز120، طول12متری،جهان فولاد سیرجان

میلگرد A3 سایز 12 شاخه جهان فولاد سیرجان